Doelstellingen

– Kinderen in Afrika helpen bouwen aan een toekomst

De Hans van Bokkem Foundation
helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst…

Kinderen, omdat, ondanks het feit dat Hans en Anneke geen kinderen hebben, zij er altijd van overtuigd geweest zijn dat kinderen de toekomst hebben en dat ieder kind recht heeft op een toekomst.
Afrika, omdat Hans en Anneke gedurende 11 jaar in Afrika woonden en werkten en het continent en zijn bewoners leerden kennen, respecteren en liefhebben.
Bouwen, omdat Hans als civiel ingenieur zijn hele professionele leven heeft gebouwd.

De Hans van Bokkem Foundation verwezenlijkt haar doelstellingen door scholen te bouwen en deze vervolgens te voorzien van al datgene wat nodig is om deze scholen tot goede onderwijsinstellingen te maken. Kinderen in Afrika wordt aldus een betere toekomst geboden.

Zonder toekomst voor de kinderen, is er geen toekomst voor Afrika.

Onverbrekelijk verbonden met deze doelstelling zijn:

– Het verwezenlijken van de idealen van Hans

De idealen waarvoor Hans zelf geen kans werd gegeven om ze te verwezenlijken, worden in zijn geest en volgens zijn levensvisie uitgedragen door de Hans van Bokkem Foundation.

– De naam van Hans te doen voortleven

Door de oprichting van de Hans van Bokkem Foundation leeft de naam van Hans van Bokkem voort, ook na zijn voortijdige en plotselinge overlijden.